02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات رشته علوم قرآن و حدیث در سطوح مختلف دانشجویی و دانشگاهی و پژوهشکده ها

کارهای تحقیقی در خصوص رشته علوم قرآن و حدیث پایان نامه آماده رشته علوم قرآن و حدیث
انجام کلیه خدمات دانشگاهی علوم قرآن و حدیث در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی حقوق: اهدای زمان به دانشجویان علوم قرآن و حدیث برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.